کاربرد: سنگ ساختمانی، میز، سینک، بناهای تاریخی، استخر، طاقچه، سنگ زینتی، طراحی داخلی، طراحی خارجی، دیوار، کف، سنگفرش

آنالیز پیتراگری

پارامتر حداقل حداکثر میانگین
جذب آب 0.3% 1.50% 0.42%
وزن مخصوص
2.50 kg 2.8 kg 2.77 kg
تخلخل petty 2.5% 0.44%
مقاومت فشاری
500 kg 1500 kg 1266 kg
مقاومت در برابر سایش
2.5% 6% 2.8%