موارد اثرگذار بر قیمت سنگ مرمر

  • اندازه برش؛ برش بزرگتر، قیمت بالاتر
  • فرآیندهای انجام شده روی سنگ
  • بافت؛ هر چه رگه ها کمتر باشد، قیمت بالاتر
  • رنگ؛ سنگ هر چه روشن تر، گران تر

آنالیز مرمر شایان ده‌بید

پارامتر حداقل حداکثر میانگین
جذب آب
0.3% 1.50% 0.62%
گرانش 1.8 2.8 2.76
تخلخل petty 2.5% 1.5%
مقاومت فشاری
600 2200 1240
مقاومت در برابر سایش
2.2% 6% 3.5%